تفاهم‌نامه‌های کارونو

کارخانه نوآوری کارونو جهت ارتباط بیشتر با اکوسیستم نوآوری و فناوری و جلوگیری از موازی‌کاری و همچنین استفاده از قابلیت‌های دیگر بازیگران توانای این اکوسیستم اقدام به عقد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های مختلف نموده است.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
​​​​​​​
این تفاهم جهت توسعه همکاری‌های مشترک صنعت با جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین استفاده متقابل از ظرفیت‌های یکدیگر در زمینه‌های مختلف منعقد گردید.